Partnerzy i darczyńcy

Pamiętajcie że nasza fundacja działa non-profit  – co to oznacza?
Dokładnie to, że nasza działalność skupia się pomocy zwierzętom, 
nie kierujemy się osiągnięciem zysku.
Działamy w celach niezarobkowych a wszystkie pozyskane środki finansowe są przeznaczane 
na realizację celów statutowych.

Dziękujemy za każde nawet najmniejsze wsparcie!

 KLIK    Darczyńcy 2017   Darczyńcy 2016        Darczyńcy 2015       Darczyńcy 2014

 

Czytaj też  - Przekaż darowiznę 

 

OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA:

Zawsze i w każdej sytuacji otrzymujemy pomoc, wsparcie i fachowa poradę.

 

Dzięki systematycznemu wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy z Holandii możemy realizować nasze cele statutowe.
Obecnie wszystkie środki przeznaczamy na zakup karm dla naszych podopiecznych oraz leczenia weterynaryjne.

 

O nas

Fundacja Pomocy Zwierzętom KUNDEL BURY została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 10.05.2013 r. pod numerem KRS 0000461812.

Fundacja powstała jako efekt wieloletniego wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach. Założycielami i członkami Fundacji są osoby posiadające duże doświadczenie w aktywnej pomocy potrzebującym zwierzętom. Połączyła nas wysoka wrażliwość na cierpienie zwierząt. Fundacja jest organizacją non-profit, a cała nasza praca opiera się na wolontariacie.  

Głównym celem naszej działalności jest pomoc zwierzętom znajdującym się w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach, w tym prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej, pomoc najsłabszym, starym i chorym, które nie radzą sobie za kratami schroniska. Wnosimy chwile radości w smutne życie porzuconych w schronisku psów, wyprowadzając je na spacery, ucząc życia wśród ludzi, dając możliwość choć chwilowego zapomnienia o szarej rzeczywistości. Dla tych, które nie radzą sobie w schronisku, wymagają leczenia lub popadają w depresję organizujemy miejsce w płatnych hotelach, domach tymczasowych, zapewniamy specjalistyczną opiekę lekarską i szukamy domów. Szczególną uwagą przywiązujemy do najsłabszych podopiecznych, chorych i starszych, które nie radzą sobie za schroniskowymi kratami. Staramy się, aby każdy pies mógł dożyć ostatnich chwil u boku swojego opiekuna. 

Marzymy, że nadejdzie dzień, w którym nasza pomoc nie będzie potrzebna. Ale dopóki nasze społeczeństwo nie zobaczy nic społecznie szkodliwego  w dręczeniu i katowaniu psów, metodą ograniczania populacji zwierząt będzie topienie, a lasy i ulice będą zapełniały się w wakacje bezdomnymi zwierzętami – nasza praca będzie potrzebna.

Leczymy, socjalizujemy i szukamy nowych domów dla podopiecznych. Angażujemy się w akcje społeczne i edukacyjne.  W wolontariat wkładamy nasz czas wolny, doświadczenie i zaangażowanie. Jednak nie osiągniemy sukcesu bez Waszej pomocy, dlatego zwracamy się z gorącym apelem… POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ.

Statut

STATUT FUNDACJI POMOCY ZWIERZĘTOM KUNDEL BURY

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.), aktu notarialnego z dnia 28 marca 2013 r. złożonego przed  asesorem notarialnym Katarzyną Kałużą, zastępującą notariusza Andrzeja Gruszkę w Kancelarii Notarialnej przy pl. Reymonta 3 w Tuszynie oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Pabianice.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 5. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla ochrony środowiska.

§ 4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami.

 2. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.

§ 5

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja została powołana w celach:

 1. działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt,

 2. niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i pokrzywdzonym przez człowieka zwierzętom,

 3. przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt,

 4. wspierania placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym,

 5. podejmowania działań mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt oraz działalność adopcyjną,

 6. propagowania w społeczeństwie idei ochrony środowiska oraz humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich i objęcia ochroną oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt.

§ 8

Dla realizacji celów Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną polegającą w szczególności na:

 1. działalności adopcyjnej, mającą na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt,

 2. organizowaniu i wspieraniu miejsc czasowego pobytu zwierząt (domy tymczasowe) oraz hoteli dla zwierząt,

 3. aktywnej postawie mającej na celu zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, w tym także składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt

 4. współdziałaniu z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt,

 5. organizowaniu akcji propagandowych i edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska,

 6. pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów,

 7. zapewnieniu opieki weterynaryjnej pokrzywdzonym, porzuconym, chorym i bezdomnym zwierzętom, działaniu na rzecz regulacji populacji bezdomnych zwierząt, w tym propagowaniu i realizowaniu programów kastracji i sterylizacji oraz identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałaniu niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych (towarzyszących),

 8. współpracy z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, a także z instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,

 9. udzielaniu pomocy i współpracy z placówkami niosącymi pomoc bezdomnym zwierzętom,

 10. organizowaniu i wspieraniu działań wolontariatu,

 11. podejmowaniu wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo,

 12. pomoc finansowej i rzeczowej dla zwierząt.

 

III ORGANY FUNDACJI 

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 2. Rada Fundacji, zwaną dalej Radą.

Zarząd Fundacji

§ 9

 1. Zarząd stanowi najwyższy organ Fundacji i stoi na czele Fundacji.

 2. Prezesem Zarządu jest Fundator lub osoba przez niego wskazana.

 3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora lub osobę przez niego mianowaną na Prezesa Zarządu, na czas nieoznaczony.

 4. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

 5. Pierwszy Zarząd Fundacji tworzy: Agnieszka Szkudlarek, Magdalena Piechowska.

§ 10

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu.

 2. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu następuje po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji (pisemna rezygnacja jest skuteczna z chwilą jego dostarczenia na adres Fundacji).

 3. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień Statutu lub działania na szkodę Fundacji.

 4. Członka Zarządu odwołuje Fundator lub osoba przez niego mianowana na Prezesa Zarządu.

 5. Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu określa Fundator.

§ 11

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. Kierowanie działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych.

 2. Wyznaczanie kierunków działania Fundacji.

 3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

 5. Podejmowanie decyzji dotyczących wielkości, podstawy prawnej, charakteru zatrudnienia oraz wysokości o zasady wynagradzania pracowników Fundacji.

 6. Przyjmowanie spadków, zapisów, darowizn i subwencji.

 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa i Wiceprezesa Fundacji jednocześnie.

§ 13

 1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Prezesa Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.

 2. Radę Fundacji powołuje Zarząd Fundacji na czas nieoznaczony.

 3. Radę Fundacji tworzą: osoby powołowane przez Zarząd Fundacji, Darczyńcy, Sponsorzy, Dobroczyńcy i inne osoby wspierające Fundację lub w inny sposób szczególnie zasłużone dla realizacji celów statutowych Fundacji powołane do Rady mocą jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

 4. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.

 5. Przewodniczącego Rady wyznacza Zarząd Fundacji.

 6. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego Rady na wniosek każdego członka i na zasadzie jednomyślności przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, z tym że dla ważności musi być ona  podjęta w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji.

 7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.

 8. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji.

 9. Między członkiem Rady Fundacji a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

 10. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 15

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Zarząd Fundacji.

 2. Rezygnacja z funkcji członka Rady następuje po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji (pisemna rezygnacja jest skuteczna z chwilą jego dostarczenia na adres Fundacji).

 3. Zarząd Fundacji może odwołać każdego członka Rady Fundacji w przypadku nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, istotnego naruszenia postanowień Statutu lub działania na szkodę Fundacji.


§ 16

Do uprawnień Rady Fundacji należy:

 1. Opiniowanie programów działania Fundacji i kontrola ich realizacji.

 2. Nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji, a w związku z tym przedstawienie odpowiednich uwag i wniosków Prezesowi Zarządu Fundacji.

 3. Przeprowadzanie inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.

 4. Opiniowanie propozycji zmian statutu Fundacji.

§ 17

Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 

§ 18

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

IV  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§19

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych), wymieniony w akcie o ustanowienie Fundacji.

 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.


§ 20

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. Darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych.

 2. Dotacje i subwencje oraz granty.

 3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

 5. Dochody z nawiązek zarządzanych na rzecz organizacji społecznych.

 6. Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe.

 7. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 8. Dochody ze sprzedaży przedmiotów darowanych Fundacji w tym celu.

§21

 1. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Wszystkie dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów Fundacji.

§22

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej "osobami bliskimi".

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zarządu. Zmiana statutu może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§24

Dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jej wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§25

 1. Fundacja może ulec likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiającej realizacje celów, dla których została powołana lub wyczerpania się środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady Fundacji.

 3. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji Fundator określa sposób przeznaczenia majątku Fundacji. Majątek Fundacji może zostać przeznaczony jedynie na cele związane z celami Fundacji.

§26

Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Fundatora.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

 2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

 5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

 8. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

§ 27

 1. Statut uchwala Fundator.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy w Łodzi. Wszelkie zmiany Statutu wchodzą w życie po zarejestrowaniu ich przez Sąd.

Ludzie fundacji

Zarząd Fundacji:


Prezes – Agnieszka Szkudlarek

V-ce prezes – Magdalena Piechowska

 

Rada Fundacji:


Joanna Cichała

Katarzyna Balińska

Monika Danielewicz

Więcej artykułów…

 1. O fundacji
2018  Fundacja Kunedl Bury   | design by: infomaniak.net